måndag 1 februari 2016

Amerikanska revolutionen (grundkurs)


Amerikanska revolutionen


1783 är ett viktigt årtal i den nya tidens historia. Det året slöts en fred i Paris och därmed blev de 13 brittiska kolonierna i Nordamerika självständiga, och landet USA bildades.

Det fanns många orsaker bakom koloniernas revolt mot England, bland annat ekonomiska orsaker. I England menade man att kolonierna enbart var till för moderlandets bästa. De skulle vara en marknad för brittiska tillverkare och att råvarorna skulle göra England rikt.

Parlamentet (riksdagen) i London utfärdade en mängd lagar för att kontrollera handeln med kolonierna, allt till Englands fördel. Irritationen ökade då regeringen införde vissa stämpelavgifter och skyddstullar på brittiska varor bland annat te.

Spänningen ökade ytterligare 1763 då regeringen förbjöd nybyggarna att slå sig ned väster om bergskedjan Appalacherna. Avsikten var att hindra indianska oroligheter. Protester och uppror blev följden. Kolonisterna vägrade att acceptera tullar, skatter och stämpelavgifter eftersom de inte fick skicka representanter till det engelska parlamentet.
Kolonisterna gick in för att bojkotta brittiska varor. Till sist avskaffade regeringen alla tullar utom den på te. Hatet mot de brittiska trupperna (10 000 man) i kolonierna ledde till den så kallade ”Bostonmassakern” år 1770.

”Bostonmassakern” började med ett gräl mellan brittiska soldater och kolonister utanför tullhuset i Boston och slutade med att fem kolonister sköts till döds.
1773 inträffade det berömda ”Boston Tea Party”. Kolonister utklädda till indianer klättrade upp på tre brittiska skepp och kastade te för 25 000 pund i vattnet. Brittiska parlamentet svarade med att stänga Bostons hamn.
De första skotten föll i Lexington i april 1775 och det blev upptakten till frihetskriget. Kolonisterna organiserade en arme som leddes av slavägaren George Washington. England satte in 20 000 tyska legosoldater i kriget.

Den 4 juli 1776 utfärdades den berömda oavhängighetsförklaringen i Philadelphia. Den mest berömda satsen i förklaringen är den att alla människor skapats lika och har samma grundläggande rättigheter, bl.a. rätt till liv, frihet och strävan efter lycka. Sedan dess har den 4 juli varit USA: s nationaldag.

En koloni hade gjort uppror mot sitt moderland, detta var något helt nytt i världshistorien. Det nya styret innebar att Amerikas Förenade Stater skulle styras som en stark förbundsstat där makten skulle delas upp i tre olika delar. De olika delarna skulle sedan kontrollera varandra så att ingen av dem fick för mycket makt.

Maktdelningsprincipen: (tre delar)
1. En riksdag, kongressen, med två kammare (senaten och representanthuset) med representater från alla stater som bestämmer om skatter och lagar.
2. Domstolar skall döma efter lagarna.
3 En vald president som skulle styra landet. Han skulle också vara landets högste befälhavare för de militära styrkorna

En av orsakerna till att kolonierna blev fria var att man fick hjälp av Frankrike och 1781 tvingades engelsmännen att kapitulera. Vid freden i Paris erkände England de 13 koloniernas självständighet.1789 skapades författningen, världens äldsta grundlag. Den 30 april 1789 installerades George Washington som USA:s förste president.

Symbolen för USA var flaggan som kallas för ”Stars and Stripes”. De 13 ursprungliga staterna var markerade i flaggan med 13 stjärnor i en ring och 13 ränder, omväxlande röda och vita. Det översta och understa är röda. När antalet delstater växte ökade också antalet stjärnor i flaggan. Antalet röda och vita ränder behölls oförändrat.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"The stars and stripes"
bildkälla wikipedia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Frågor. 
1. Beskriv några orsaker till koloniernas revolt mot England.
2. Beskriv händelserna vid Bostonmassakern.
3. Redogör för Boston Tea Party.
4. Vad hände i Lexington?
5. Vad hände 4 juli 1776?
6a Varför heter flaggan "Stars and Stripes"?
6b. Av vilka och varför kallas den Amerikanska revolutionen ibland det Amerikanska frihetskriget?

7. Se begreppen och de svåra orden nedan. Välj ut de tio svåraste orden. Gör ett bildspel med dessa.Visa din lärare eller förhör en kompis när du är klar.


Läs vidare i Läroboken på sid 119-127
8. Vilka konsekvenser fick koloniernas revolt? (dåtid och nutid)
(Vilka vann och vilka förlorade på revolutionen? (Beskriv dåtid och nutid))

9. Förklara begreppet maktdelningsprincipen.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrala begrepp:
politik, kultur, ekonomi, socialt liv

Begrepp, svåra ord
världshandel, triangelhandel, export-import, koloni, ekonomi, marknad, råvaror, demokrati, diktatur,
republik, monarki, tull, skatt, avgift, stämpelavgift, parlament, grundlag, författning, politik, bojkott,
missnöje, uppror, revolution, frihetskrig, representant, representation

revolution, reform, patriot, nationalist, lojalist, president, regering, slavar, milis, oavhängighetsförklaringen, kongress, parlament, senat, legosoldater, rösträtt, förbundsstat, Pontiac, USA bildas, revolt,
"The Boston Tea Party", maktdelningsprincipen, Upplysningen, filosof, konstitution,


Personer:
G Washington, Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, J Locke...)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entry/exitticket Amerikanska revolutionen/frihetskriget

1. Varför startade den Amerikanska revolutionen? Resonera. Använd begreppen.


2. Hur påverkade den Amerikanska revolutionen individ och samhälle, då och nu?